Sea Salt & Sherry Vinegar Fish Skin Poppadum’s tasters

Sea Salt & Sherry Vinegar Fish Skin Poppadum’s tasters

£3.50

Sea Salt & Sherry Vinegar Fish Skin Poppadum’s tasters

Maldon Sea Salt & Sherry Vinegar Fish Skin Poppadum’s tasters Baby Home-Made Chips and Crispy Anchovies